Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. Rianne Donders-de Leest

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en bestuurszaken (werkwijze van en communicatie met handhavings- en opsporingsorganisaties (politie en justitie), lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (plaatsvervangend voorzitter), inclusief brandweer, rampenbestrijding, opruiming explosieven, dierenopvang, schouwingen, e.d., bijzondere wetten (drank- en horecawet, lijkbezorging, Zondagswet, APV), bestuursorganen, bestuursondersteuning en kabinetszaken), Integrale Veiligheid / Integrale handhaving (veilige woon- en leefomgeving (waaronder high impact crimes, onveiligheidsgevoelens), bedrijven en veiligheid (waaronder bedrijventerreinen, winkelcentra, toerisme en onveiligheid, grootschalige evenementen), veiligheid en jeugd (overlast jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen), veiligheidshuis, stadstoezicht), Klachtenregeling,
Bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking, Representatie en externe betrekkingen (eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van met name de algemene contacten met andere nationale en internationale publieke instanties (waaronder mondiale vorming), Dualisme en Integriteit.

Bestuursperiode 2014-2018
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en bestuurszaken, integrale veiligheid, bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, bestuurlijke en regionale samenwerking (coördinerend), externe betrekkingen en dualisme.

Rianne Donders-de Leest is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Roermond. Rianne Donders-de Leest is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Roermond.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In april 2018 is Rianne Donders informateur (verkenner) bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Nuenen.

Rianne Donders-de Leest is DB-lid communicatie bij het CDA landelijk.

Dhr. Rens Evers

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rens Evers heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid (uitvoering duurzaamheidsvisie), Openbare ruimte en stedelijk beheer (inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen, begraven en cremeren en stadsparken, wijkschouw), Mobiliteit en infrastructuur (verkeers- en vervoersbeleid, parkeerbeheer), Groene leefomgeving en grondstoffen (bescherming en sanering bodem, water, lucht, milieubeleid, afvalinzameling en verwerking), Natuur en landschap en water (natuurvisies en ontwikkeling, water), Wijkontwikkeling en wijkgericht werken (
integrale wijkontwikkelingsplannen, wijkprojecten, wijkraden en buurtverenigingen, wijkaccommodaties (beleid), dorpsontwikkelingsplannen), Omgevingswet (implementatie), Omgevingsvergunningen en Projectwethouder Stationsomgeving.

Dhr. Han Geraedts

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Han Geraedts is gemeentesecretaris van de gemeente Roermond. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Roermond. Ook is Han Geraedts algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Eerder was Han Geraedts gemeentesecretaris van de gemeente Maasdonk en hij was hoofd Ruimtelijke Ordening (RO) van de Provincie Noord-Brabant.

Han Geraedts is DB-lid, Secretarissenkring Noord Oost Brabant.
Han Geraedts is DB-lid, Ambtelijk Regieteam Regio Noordoost Brabant.
Aanverwant:2011Dhr. Han Geraedts, Gemeentesecretaris, gemeente Maasdonk

Dhr. Ferdinand Pleyte

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ferdinand Pleyte (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs en educatie (reguliere onderwijsvoorzieningen, volwassenenonderwijs, bibliotheek, kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse opvang, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven), Cultuur (cultuurbehoud (waaronder Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief), kunst- en cultuurbeleid, culturele organisaties en instellingen), Diversiteit (integratie en inburgering, opvang asielzoekers en statushouders), Monumenten, erfgoed en archeologie & Projectwethouder Wijkontwikkelingsplan Donderberg.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ferdinand Pleyte (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs en educatie ((reguliere onderwijsvoorzieningen, volwassenenonderwijs, kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse opvang, buiten-schoolse opvang en kinderdagverblijven)), Cultuur ((ECI Cultuurfabriek (poppodium, film, theater, cultuureducatie, expositie),
cultuurbehoud (waaronder Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief),
kunst- en cultuurbeleid, volkscultuur (waaronder culturele organisaties),
bibliotheek)), Monumenten en archeologie, Innovatie (coördinerend): de nieuwe gemeente en aanjagende rol).

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Ferdinand Pleyte heeft in zijn portefeuille: economische zaken, regionale samenwerking, financiën, kerntakendiscussie, grondzaken en eigendommen.
Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ferdinand Pleyte 881 voorkeurstemmen. Ferdinand Pleyte is lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (gemeente Roermond).

Tot december 2012 was Ferdinand Pleyte gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van D66 Roermond.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Roermond) heeft D66 Roermond 1.006 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Ferdinand Pleyte 365 voorkeurstemmen. In 2010 was Ferdinand Pleyte lijsttrekker voor D66.


Dhr. Frans Schreurs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Demokraten Swalmen
Lijsttrekker Demokraten Swalmen (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, P&O, Belastingen, Sport, BurgerzakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Schreurs (Demokraten Swalmen) heeft in zijn portefeuille: Financiën (financiën, begroting, jaarrekening, kadernota, tussentijdse rapportages, belastingen, heffingen en tarieven, vermogensbeheer), Grondzaken en eigendommen (aangelegenheden omtrent transacties en beheer van gronden en gebouwen), Juridische zaken en kwaliteitszorg (bezwaar en beroep), Personeel, organisatie en informatievoorziening (personeels- en formatiebeleid, organisatieontwikkeling, dienstverlening, klantcontactcentrum, informatie- en communicatietechnologie, facilitaire zaken), Sport en sportaccommodaties (sportbeleid, beheer en exploitatie sportaccommodaties).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Schreurs (Demokraten Swalmen) heeft in zijn portefeuille: Financiën ((financiën, kerntakendiscussie, begroting, jaarrekening, kadernota, tussentijdse rapportages, belastingen, heffingen en tarieven, vermogensbeheer)), Juridische zaken en kwaliteitszorg, Grondzaken en eigendommen ((aangelegenheden omtrent transacties en beheer van gronden en gebouwen)), Personeel, organisatie en informatievoorziening
((personeels- en formatiebeleid, organisatieontwikkeling, excellente dienstverlening, klantcontactcentrum, informatie- en communicatietechnologie)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Demokraten Swalmen-lijsttrekker Frans Schreurs 584 voorkeurstemmen.

Mevr. Marianne Smitsmans-Burhenne

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Maatschappelijke zorg (opvangbeleid (waaronder nachtopvang, dagopvang, MOV), welzijnswerk en algemeen maatschappelijk werk, ouderenbeleid (indicatie, vervoerssystemen, zorginstellingen), armoedebeleid;
emancipatie, uitvoering VN verdrag handicap), Sociaal Domein (jeugdzorg, WMO, Participatiewet), Volksgezondheid (GGD, verslaafdenzorg, dagopvang verslaafden, voorzieningen eerste lijn), Communicatie (informatieoverdracht over gemeentelijk beleid en activiteiten aan de burgers van Roermond, de media en anderen, publieksvoorlichting, interne en externe communicatie), Burgerparticipatie, Sociale Zaken (sociale voorzieningen),
Arbeidsmarktbeleid (werknemers; arbeidsmarktvoorzieningen en arbeidsmarktregio, sociale werkvoorziening (Westrom), ontwikkeling aanbodzijde arbeidsmarkt).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Maatschappelijke zorg ((opvangbeleid (waaronder nachtopvang, dagopvang, MOV), welzijnswerk en algemeen maatschappelijk werk, jeugd en jongerenbeleid, inclusief decentralisatie, ouderenbeleid (indicatie, vervoerssystemen, zorginstellingen), WMO (inclusief decentralisatie), armoedebeleid, emancipatie)), Decentralisaties (coördinerend), Volksgezondheid ((GGD, verslaafdenzorg, dagopvang verslaafden, voorzieningen eerste lijn)), Communicatie ((informatieoverdracht over gemeentelijk beleid en activiteiten aan de burgers van Roermond, de media en anderen, publieksvoorlichting, interne en externe communicatie)) en Burgerparticipatie (coördinerend).

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Marianne Smitsmans heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille: maatschappelijke zorg, volksgezondheid, integratie, communicatie en burgerparticipatie
Werkzaamheden bij de Overheid:


Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is Marianne Smitsmans-Burhenne informateur (verkenner) bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Roermond.

In 2016 is Marianne Smitsmans-Burhenne genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur).
       
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marianne Smitsmans-Burhenne 1.920 voorkeurstemmen.
               
Marianne Smitsmans-Burhenne is lijsttrekker voor GroenLinks Roermond bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Marianne Smitsmans 658 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Roermond) heeft GroenLinks Roermond 1.307 stemmen.

Mrt2002 - Dec2012
Marianne Smitsmans is raadslid (fractievoorzitter) van GroenLinks in de gemeente Roermond.Mevr. Angely Waajen-Crins

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Subsidies, Vergunningen, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Angely Waajen-Crins (CDA) heeft in haar portefeuille: Economische Zaken en Werkgelegenheid (ontwikkeling economisch beleid, ontwikkeling één-loket-functie ondernemers, acquisitie, bedrijfs- en bedrijfsvestigingsklimaat, bedrijfsterreinen, kantorenmarkt, handel, toerisme en recreatie, horeca, markten en kermissen, exploitatie havens, winkeltijdenverordening, Retail Innovation Centre, evenementenbeleid), Arbeidsmarktbeleid (werkgevers; ontwikkeling vraagzijde arbeidsmarkt, werkgeversservicepunt), Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, vergunningverlening en bouwtoezicht, ruimtelijke kwaliteitszorg, gemeentelijke grondexploitaties, hoogwaterbescherming), Volkshuisvesting (woningbouwplanning, subsidies wonen, corporaties), Omgevingsvisie, Projectwethouder N280 en Projectwethouder Vitale Stad.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Angely Waajen-Crins (CDA) heeft in haar portefeuille: Economische Zaken en Werkgelegenheid ((ontwikkeling economisch beleid, ontwikkeling één-loket-functie ondernemers, acquisitie, bedrijfs- en bedrijfsvestigingsklimaat, bedrijfsterreinen, kantorenmarkt, handel, toerisme en recreatie, horeca, markten en kermissen, exploitatie havens, Citymanagement, winkeltijdenverordening, Retail- en Business Academy,
evenementenbeleid (coördinatie)), Volkshuisvesting ((woningbouwplanning, subsidies wonen, corporaties)), Structuurvisie, Projectwethouder N280 en Strategie (coördinerend).

Angely Waajen-Crins is de locoburgemeester bij de gemeente Roermond.